Kontenerowe oczyszczalnie ścieków

Menu
EN

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków

‹ powrót

Oczyszczalnia ścieków (OŚ) z tworzywa sztucznego typu SX-P25 - 200 służąca do 1.jpg aerobowego oczyszczania ścieków należy, ze względu na swoją konstrukcję do mechaniczno-biologicznych OŚ. Oczyszczalnia składa się z prostopadłościennego zbiornika w całości wykonanego z tworzywa sztucznego (polipropylen), rozdzielonego ścianami dzielącymi na poszczególne komory technologiczne. Przy zagłębieniu dna kanalizacji dopływowej 0,8 m poniżej poziomu terenu, zalecamy umieszczenie przed OŚ przepompowni z pompami zatapialnymi. W przeciwnym razie następuje wzrost kosztów związanych z przygotowaniem budowlanym, oraz dodatkowo pojawia się konieczność wyposażenie komór osadu czynnego i osadnika w pomosty manipulacyjne .

Wykorzystanie

kontenerowe_oczyszczalnie_sciekow.jpgKontenerowe oczyszczalnie SX-P pracujące na bazie niskoobciążonego osadu czynnego służą do oczyszczania ścieków pochodzących z takich źródeł zanieczyszczeń, jak np: domy wielorodzinne, domy pomocy społecznej, pensjonaty, szkoły, osiedla, mogą sprawować funkcję oczyszczalni gminnej.
Swoje zastosowanie znajdują wszędzie tam, gdzie ścieki nie mogą być odprowadzane do kanalizacji publicznej, lub gdy wybudowanie takiej kanalizacji byłoby o wiele kosztowniejsze i trudniejsze z technicznego punktu widzenia. Dane oczyszczalnie, po odpowiednim przystosowaniu przez projektanta i technologa, mogą być również wykorzystywane do oczyszczania skoncentrowanych ścieków rolniczych, lub pochodzących z produkcji artykułów spożywczych.

Deklaracja zgodności

kontenerowa_oczyszczalnia_sciekow2.jpgProdukt posiada Aprobatę Techniczną nr 0902A/02/0277/O/O04 wydaną przez Techniczno-Badawczy Instytut Budownictwa. Po zakończeniu sprawdzania zgodności, wykonaniu początkowych prób typoszeregu i wprowadzeniu wewnątrz zakładowej kontroli produkcji producent wydał Deklarację Zgodności, która jest zgodna z legislatywą EU.

Opis technologiczny

Osadnik wstępny i odstojnik Ows i O
Ścieki z kanalizacji dopływają do osadnika wstępnego, którego zadaniem jest wyrównanie składu dopływających ścieków oraz zatrzymanie tłuszczy. W danej komorze następuje również wstępna sedymentacja oraz obniżenie temp. ścieków np. z pralni. Osad nadmierny odpompowywany jest pompą zatapialną z KOCZ do drugiej komory osadnika wstępnego, która pełni rolę odstojnika. Komora ta służy do magazynowania osadu, który następnie wywozi się wozem asenizacyjnym poza teren oczyszczalni.
Komora osadu czynnego KOCZ
W następnym kroku ścieki przepływają do komory osadu czynnego, przez kosz na skratki umieszczony w odpływowej części z osadnika wstępnego. W koszu tym następuje zatrzymywanie pływających zanieczyszczeń. Komora osadu czynnego napowietrzana jest dzięki drobnopęcherzykowemu systemowi napowietrzającemu. Powietrze pod ciśnieniem dostarczane jest przez dmuchawę bocznokanałową, umieszczoną bezpośrednio nad zbiornikami, lub w pobliskim budynku (suterena, garaż, magazyn itp.). Dzięki działalności mikroorganizmów w formie osadu czynnego, w warunkach tlenowych dochodzi do usuwania zanieczyszczeń organicznych i azotanowych ze ścieków.
Osadnik wtórny Owt
Mieszanina osadu z wodą przepływa do osadnika wtórnego, gdzie dochodzi do separacji osadu od oczyszczonych ścieków. Oczyszczone ścieki zbierane są przez koryto odpływowe z poziomu lustra wody w osadniku, a następnie są odprowadzane do odpływu. Odseparowany, zagęszczony osad z lejowatego dna osadnika pompowany jest pompą mamutową do KOCZ jako osad recyrkulowany. Wyflotowany osad z powierzchni lustra cieczy w osadniku wtórnym (Owt) pompowany jest z powrotem do KOCZ.
W przypadku gdy istnieje możliwość wykorzystania istniejącego zbiornika lub gdy przed oczyszczalnią będzie zastosowany osadnik wstępny można zastosować oczyszczalnię w innej konfiguracji komór tj:

 • Komora osadu czynnego (KOCZ)
 • Osadnik wtórny (Owt)
 • Odstojnik na osad nadmierny (O)

Parametry oczyszczalni ścieków

Jakość oczyszczonych ścieków odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi.

parametry.png

Parametry techniczne oczyszczalni:

sx_p2.png

Pliki do pobrania:

pdf  SCHEMAT SX-P25,40,60

pdf  SCHEMAT SX-P80-P200

Zalety oczyszczalni ścieków

 • prosta obsługa
 • prosty montaż
 • kontenerowa oczyszczalnia, rozwiązanie to pozwala na przemieszczanie oczyszczalni zwykłym transportem kołowym
 • długa żywotność i wysoka skuteczność oczyszczania ścieków
 • możliwość zamontowania oczyszczalni w nasypie
 • wysokoefektywny sposób napowietrzania osadu czynnego–drobnopęcherzykowy
 • niezawodne działanie przy minimalnych nakładach na konserwację

Instalacja elektryczna

zdj04.pngCzęścią dostawy jest także szafka sterownicza, która podobnie jak dmuchawa powinna być umieszczona w pobliżu oczyszczalni pod zadaszeniem, chroniącym ją  przed czynnikami atmosferycznymi. Jest ona wyposażona w sygnalizację świetlną i dźwiękową, sygnalizującą awaryjne stany OŚ.

Gwarancja

Okres gwarancji na dzieło wynosi 24 miesiące, oprócz urządzeń, których okres gwarancji podaje producent w karcie gwarancyjnej. Warunkiem uznania reklamacji jest dokonanie rozruchu OŚ przez uprawnioną osobę. OŚ musi być eksploatowana w warunkach odpowiadających jej przeznaczeniu i pojemności.

Zamówienie i dostawa

W zamówieniu należy podać:

 • typ OŚ
 • miejsce przeznaczenia i termin dostawy
 • wymagania dotyczące ewentualnych zmian typowego wykonania, np. wysokość nadbudowy, średnice rur dopływowych i odpływowy 

Dostawa:

zdj05.png

Przed przystąpieniem do montażu OŚ należy zapewnić przygotowanie budowlane. Polega ono na wykopaniu wykopu, wybetonowaniu płyty fundamentowej na której zostanie osadzona oczyszczalnia, wykonaniu podłączenia do sieci energii elektrycznej i zapewnieniu dostępu do wykopu dla aut (samochód ciężarowy, dźwig).

facebook