Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków AT z napowietrzaniem służą do oczyszczania ścieków bytowo–gospodarczych, pochodzących z małych źródeł zanieczyszczeń, jak np. domy jednorodzinne, wielorodzinne z zakładaną maksymalną koncentracją zanieczyszczeń w ściekach do 400 mg O2/l BZT5.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealnym rozwiązaniem dla domów położonych poza obszarami uzbrojonymi (posiadającymi dostęp do sieci kanalizacyjnej) np. dom jednorodzinny poza miastem lub domek letniskowy w górach.

Zalety przydomowych oczyszczalni

Oprócz oczywistych zalet posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków takich jak: oszczędność kilku tysięcy złotych rocznie czy ekologiczne współżycie z naturą, jest jeszcze kilka ważnych cech naszych oczyszczalni:

 • biologiczna oczyszczalnia ścieków może być rozbudowana o system odprowadzania osadu nadmiernego do workownicy zainstalowanej w oczyszczalni
 • zabezpieczenie przed odpływem osadu nadmiernego
 • wysoka efektywność oczyszczania
 • odporność na niesprzyjające warunki otoczenia
 • prosta obsługa
 • długa żywotność
 • pokrywa z zamknięciem na kluczyk kompaktowa oczyszczalnia, rozwiązanie to pozwala na przemieszczanie oczyszczalni zwykłym transportem kołowym
 • prosty montaż
 • niezawodne działanie przy minimalnych nakładach na konserwację

Parametry oczyszczonych ścieków

Jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych z naszych oczyszczalni odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi.

Opłacalność inwestycji można porównać w tabelce:

Specyfikacja techniczna

Produkt przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typoszereg AT posiada świadectwo zgodności CE i jest zgodny z europejską wytyczną 89/106/EEC o wyrobach budowlanych oraz z załącznikiem PN EN 12566-3: 2005+A1:2009 Małe oczyszczalnie ścieków do 50 RLM. – Część 3: Pakowane i/lub montowane na miejscu biologiczne oczyszczalnie ścieków.

Zestawienie przydomowych oczyszczalni:

Biologiczne oczyszczanie ścieków – opis procesu

Ścieki dopływają poprzez kosz na skratki do przestrzeni anoksycznej, gdzie dochodzi do biologicznego usuwania azotu oraz są wytwarzane warunki do częściowego usuwania fosforu. W tej części dochodzi również do mechanicznego podczyszczenia dopływających ścieków i rozkładu stałych zanieczyszczeń. Dalej ścieki grawitacyjnie wpływają do napowietrzanej przestrzeni z niskoobciążonym osadem czynnym (KOCZNN), gdzie dochodzi do biologicznej degradacji organicznych zanieczyszczeń oraz nitryfikacji azotu amonowego. Powietrze do systemu napowietrzania, który składa się z drobnopęcherzykowych elementów areacyjnych, dostarcza membranowy kompresor umieszczony poza biologicznym reaktorem. Dalszym stopniem oczyszczania jest separacja polegająca na oddzieleniu oczyszczonych ścieków od osadu czynnego,po czym oczyszczone ścieki wypuszcza się do cieku wodnego,gruntu, lubrecykluje się, a osadzony osad czynny z dna osadnika wtórnego (Owt) zawraca się do części beztlenowej (KOCZDN), część do komory napowietrzania (KOCZNN).Istnieje możliwość rozbudowy systemu o układ odwodnienia osadu nadmiernego na workownicy. W worku tym osad będzie składowany i anaerobowo stabilizowany.

Biologiczne oczyszczanie ścieków – proces w schemacie:

Przeciwdziałanie wypłukiwaniu osadu

W celu zwiększenia wydajności oczyszczalni oraz powstrzymania wypłukiwania osadu czynnego z OŚ na rurociągu odpływowym zamontowane jest urządzenie, które wytwarza strefę akumulacji, z możliwością przepływu 160 l/h. Tak wstawiona przestrzeń retencyjna zapewnia równomierną pracę przydomowej OŚ, również przy okresowym dopływie większej objętości ścieków (np.z wanny+pralka). Oczyszczalnia ścieków biologiczna AT z wstawioną przestrzenią retencyjną już teraz spełnia wymagania norm EU na odporność na doraźnie dopływające ścieki i zapewnia równomierną pracę przdomowej OŚ. Tym samym jest rozwiązany główny problem przydomowych OŚ dotyczący wypłukiwania osadu czynnego z oczyszczalni przy każdym przekroczonym maksymalnym przepływie.

Pliki do pobrania:

pdf Schemat AT

zip Program Kreślarz – wersja z urządzeniami Prox

Zamówienie, instalacja, gwarancja

Oczyszczalnia ścieków biologiczna – jak zamówić?

W zamówieniu należy podać:

 • Typ oczyszczalni ścieków
 • Miejsce przeznaczenia i termin dostawy
 • Wymagania dotyczące ewentualnych zmian typowego wykonania, np. wysokość nadbudowy, średnice rur dopływowych i odpływowych

W tym celu zapraszamy do skorzystania z formularzy zapytaniowych lub kontaktu bezpośredniego z nami bądź naszymi Dealerami.

Instalacja (montaż) przydomowej oczyszczalni ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków – schemat osadzania 

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu oczyszczalni ścieków należy zapewnić przygotowanie budowlane. Polega ono na wykopaniu wykopu, wybetonowaniu płyty fundamentowej na której zostanie osadzona oczyszczalnia, wykonaniu podłączenia do sieci energii elektrycznej i zapewnieniu dostępu do wykopu dla samochodu dostawczego.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków typoszereg AT osadza się do wykopu na betonową płytę fundamentową o grubości 15 cm, tak aby górna granica zbiornika wystawała około 5 cm nad teren. W przypadku potrzeby, albo jeśli tego wymaga dokumentacja projektowa, należy OŚ obetonować do określonej wysokości. OŚ należy przed samym obsypaniem lub ewentualnie obetonowaniem napełnić wodą aż po krawędż rury odpływowej. Szczegółowa instrukcja osadzenia OŚ jest podana w instrukcji obsługi.

Gwarancja na oferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków

Okres gwarancji na nasze produkty wynosi 24 miesiące, oprócz urządzeń, których okres gwarancji podaje producent w karcie gwarancyjnej. Na jakość i efektywność oczyszczania, przy zapewnieniu właściwego funkcjonowania urządzeń technologicznych oraz przy dotrzymywaniu technologiczno-produkcyjnych warunków, zapewniona jest dożywotnia gwarancja. Warunkiem uznania reklamacji jest dokonanie rozruchu oczyszczalni ścieków przez uprawnioną osobę. Oczyszczalnia musi być eksploatowana w warunkach odpowiadających jej przeznaczeniu i pojemności. Biologiczne oczyszczanie ścieków to niezwykle funkcjonalne rozwiązanie. Wysoka jakość urządzeń i dobra cena gwarantują zadowolenie z użytkowania przez długi czas.

Masz wątpliwości?

Skorzystaj z formularza